انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   حسین   رضادخت   تربیت بدنی   کارشناس   مدیریت تربیت بدنی   کارشناسی 
 2   جواد   رضازاده   فناوری اطلاعات   مسئول دفتر   مديريت تربيت بدني   کارشناسی 
 3   علی   زارع دوست   ریاضیات   كارشناس   مديريت تربيت بدني   كارشناسي 
 4   مریم   صالحی مقدم   تربیت بدنی   كارشناس   مديريت تربيت بدني   كارشناسی ارشد 
 5   فاطمه   کاردان   تربیت بدنی   كارشناس   مديريت تربيت بدني   كارشناسي ارشد 
 6   حمید   محتسبی   ادبیات و علوم انسانی   ناجي استخر   مديريت تربيت بدني   ديپلم 
 7   الهه   ملکیان فینی   تربیت بدنی   کارشناس   پردیس خواهران   کارشناسی ارشد