انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   جواد   رضازاده   55912563   rezazadehjavad54@gmail.com   تربیت بدنی   مسئول دفنر 
 2   علی   زارع دوست   55912562      تربیت بدنی   سرپرست استخر 
 3   فاطمه   کاردان   55912564   fkardan88@gmail.com   تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی 
 4   مریم   صالحی مقدم   55912564      تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی 
 5   محمد   رمضانی   55912560   m_ramazani86@yahoo.com      مدیر تربیت بدنی 
 6   الهه   ملکیان فینی   55444772-224      پردیس خواهران   کارشناس تربیت بدنی 
 7   حسین   رضادخت   55912583   hosseinrezadokht@yahoo.com   تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی