معرفی

تعداد بازدید:۱۹۶۷

مدیر تربیت بدنی : سعید حلاج باشی
دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش
تلفن : 55912560
 
مسئول دفتر : جوادرضازاده میراب
تلفکس :55912563