تست سنجش ناهنجاریهای اسکلتی و ترکیبات بدنی دانشجویان جدیدالورود

تعداد بازدید:۲۶۱۷
اطلاعیه
ثبت نام تست سنجش جسمانی ویژه دانشجویان جدیدالورود
خواهران برادران
  98/10/22
    9:30-11 11-12:30
  98/10/24
9:30-11 11-12:30 9:30-11 11-12:30
98/10/21 98/10/29
9:30-11 11-12:30 9:30-11 11-12:30
98/10/23    
9:30-11 11-12:30    
98/10/25    
9:30-11 11-12:30    

 

کلید واژه ها: تست تست سنجش جسمانی