یازدهمین صعود دانشجویی گرامیداشت شهدای دانشجو دانشگاه کاشان(پسران: قله کرکس)- (دختران: قله انبونه)