مدیریت تربیت بدنی

اطلاعیه ها

 

ثبت نام طرح پایش سلامت کارکنان(ماه اول)
جنسیت تاریخ ساعت ساعت ساعت ساعت
آقایان 1401/11/10 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/12 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/17 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/19 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/24 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/26 9-10 10-11 11-12 12-13
بانوان 1401/11/11 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/16 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/18 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/23 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/25 9-10 10-11 11-12 12-13
1401/11/30 9-10 10-11 11-12 12-13

 

ثبت نام

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه عموم
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان

لینک ثبت نام


ثبت نام کلاس ژیمناستیک

ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه عموم

ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه کارکنان دانشگاه

ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه دانشجویانثبت نام دختران ثبت نام پسران