مدیریت تربیت بدنی

اطلاعیه ها

 

ثبت نام دختران ثبت نام پسران

 

جدول زمانبندی تمرینات تیم های ورزشی(انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور)- 1402

دانشجویان دارای سوابق قهرمانی می توانند جهت عضویت در تیم های ورزشی اعزامی به مسابقات انتخابی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور در ساعات ذکر شده، خود را به مربی تیم معرفی نمایند.
#مدیریت_تربیت_بدنی_دانشگاه

 

 
ثبت نام رشته های انفرادی ثبت نام رشته های تیمی
آیین نامه قوتسال اساتید آیین نامه فوتسال یاوران علمی
آیین نامه والیبال اساتید و یاوران علمی آیین نامه تنیس روی میز

 


کلاس آموزش شنا ویژه عموم ثبت نام
کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان ثبت نام
کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان ثبت نام

کلاس آموزش شنای پروانه ویژه کارکنان دانشگاه کاشان ثبت نام
کلاس آموزش شنای پروانه ویژه عموم ثبت نام
کلاس آموزش شنای پروانه ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان ثبت نام
ثبت نام شنای خصوصی 

کلاس آموزش تیراندازی ویژه عموم
ثبت نام
کلاس آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان
ثبت نام
کلاس آموزش تیراندازی ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان
ثبت نام