مدیریت تربیت بدنی

اطلاعیه ها

 

فرم درخواست بهره برداری از اماکن ورزشی

 

ثبت نام مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

کلاس آموزش شنا ویژه عموم ثبت نام
کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان ثبت نام
کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان ثبت نام

کلاس آموزش شنای پروانه ویژه کارکنان دانشگاه کاشان ثبت نام
کلاس آموزش شنای پروانه ویژه عموم ثبت نام
کلاس آموزش شنای پروانه ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان ثبت نام
ثبت نام شنای خصوصی 

کلاس آموزش تیراندازی ویژه عموم
ثبت نام
کلاس آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان
ثبت نام
کلاس آموزش تیراندازی ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان
ثبت نام

ثبت نام المپیاد ورزشی قهرمانی دانشجویان


 


 

لینک ثبت نام

 


ثبت نام دختران ثبت نام پسران