- ثبت نام کلاس آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان