دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1محمدرمضانی علویمدیر55912560
2فاطمهکاردانمدیره استخر بانوان55912563
3مریمافشارکارشناس تربیت بدنی55914564
4محمدعلیچاپی نوش آبادیمسئول سالن های ورزشی55912562
5ضیاءحسن بیگیکارشناس تربیت بدنی پسران55912998
6مریمآقایی نژادکارشناس ورزش سرای مرکزی دختران55912604
7محمدناظمیکارشناس ورزش کارکنان55912706
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.