دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1الههملکیان فینیکارشناس تربیت بدنی55912892
2فاطمهکاردانمدیره استخر بانوان55912563
3محمدعلیچاپی نوش آبادیمسئول سالن های ورزشی55912564
4جوادرضازادهمسئول استخر دانشگاه55912562
5ضیاءحسن بیگیکارشناس تربیت بدنی پسران55912998
6مریمآقایی نژادکارشناس ورزش سرای مرکزی دختران55912604
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.