اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
2الههملکیان فینیتربیت بدنی وعلوم ورزشیدکتری-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش قهرمانی خواهران
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
8محسنآهنگریانروابط عمومیدیپلم-مدیریت تربیت بدنیخدمات
9عباسقربانی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات
10امیرحسینتوکلی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات استخر
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
3مهدینجاتیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر آقایان
4ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.