اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
2الههملکیان فینیتربیت بدنی وعلوم ورزشیدکتری-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش قهرمانی خواهران
10امیرحسینتوکلی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات استخر
4ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
9عباسقربانی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات
1فاطمهکاردانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر بانوان
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
8محسنآهنگریانروابط عمومیدیپلم-مدیریت تربیت بدنیخدمات
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.