اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
8محسنآهنگریانروابط عمومیدیپلم-مدیریت تربیت بدنیخدمات
9عباسقربانی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات
10امیرحسینتوکلی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات استخر
3مهدینجاتیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر آقایان
1فاطمهکاردانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر بانوان
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
4ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.