اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
1محمدرمضانی علویتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد--مدیر تربیت بدنی
2فاطمهکاردانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر بانوان
3مریمافشارتربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش خواهران
4مهدینجاتیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر آقایان
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
6ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
8محسنآهنگریانروابط عمومیدیپلم-مدیریت تربیت بدنیخدمات
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.