اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
1فاطمهکاردانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر بانوان
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
3مهدینجاتیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر آقایان
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
2الههملکیان فینیتربیت بدنی وعلوم ورزشیدکتری-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش قهرمانی خواهران
9عباسقربانی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
4ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
10امیرحسینتوکلی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات استخر
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.