اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
1فاطمهکاردانتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر بانوان
3مهدینجاتیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمدیر استخر آقایان
4ضیاءحسن بیگیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش برادران
5محمدعلیچاپی نوش آبادیروابط عمومیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول اماکن ورزشی
6مریمآقایی نژادتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش سرای دانشجویی دختران
11مجیدابراهیمیحقوقفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیمربی سالن بدنسازی آرزه گر
12محمدناظمیکامپیوترفوق لیسانس-مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی
9عباسقربانی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات
10امیرحسینتوکلی-سیکل-مدیریت تربیت بدنیخدمات استخر
7فرشتهصدری مقدمگرافیکدیپلم-مدیر تربیت بدنیخدمات
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.